2015. ápr 28.

Munkavédelem szabályozási rendszere

írta: Fémszerkezet
Munkavédelem szabályozási rendszere

Munkavédelem szabályozási rendszere

A munkavédelmi előírások hierarchiája négyszintű:

I.szint: törvényi szabályozás 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) tartalmazza a munkavédelem alapvető szabályait és minden szervezett munkavégzésnek minősülő jogviszonyra kiterjeszti a hatályát. A törvény alapján:

 • Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató kötelessége. Úgy kell megválasztani a munkafolyamatot, hogy az az egészséget és a biztonságot ne veszélyeztesse.
 • Amely tevékenységeket a Mvt szaktevékenységnek minősít, azt a munkáltató csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.
 • A veszélyforrások elleni hatásos védelmet zárt technológia, vagy egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti együttes alkalmazásával kell megvalósítani.
 • A munkáltató a veszélyességi osztályba sorolás és a munkavállalók létszámának függvényében köteles munkavédelmi szakképesítésű személyt alkalmazni.
 1. szint: kormányrendeletek: az egyes kiemelt feladatokat szabályozzák, mint pl. veszélyes hulladékok kezelése és tárolása 102/1996. (VII.12) Korm.r.

III. szint: miniszteri rendeletek: a munkavédelmi törvény végrehajtását, a munkavédelem részletes szabályait tartalmazza.

 1. szint: munkáltató munkavédelmi rendelkezései

A törvényi előírások közé tartozik még a Munka Törvénykönyve (Mt.), amely elsősorban a munkáltató és a munkavállaló kötelességeit és jogait illetően határoz meg munkavédelmi előírásokat.

Az építési munkahelyek minimális biztonsági követelményeiről kiadott 4/2002 (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai alapján a kivitel része a biztonsági és egészségvédelmi terv, amely a kiviteli terv részét képezi.

Általános előírások:

A munka tervezésekor és elvégzésekor be kell tartani:

 • a munka feladat szerinti tevékenységekre vonatkozóan hatályos magyar jogszabály (szabvány stb.) előírásait
 • a megbízó által kiadott speciális, a munkaterületén dolgozó vállalkozók számára készített követelmény jegyzéket
 • a jó szakmai gyakorlatban kialakult biztonságos eljárásokat és megoldásokat

 

A személyzetet ki kell oktatni a munkafeladathoz kapcsolódó kockázatok felismerésére és kezelésére, a biztonságos munkahelyi magatartásra, előzetesen munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás keretében, a tevékenység változásakor, ill. a munkaterület változásakor.

 

A munkaterületen naponta helyszíni biztonsági ellenőrzést kell tartani és az észlelt hiányosságok megszüntetéséről haladéktalanul intézkedni kell.

 

A munkavégzésre nem alkalmas állapotban lévő, és a biztonsági előírásokat súlyosan megszegő személyt a munkavégzéstől el kell tiltani.

 

A munkavégzéshez szükséges munkaeszközöket, egyéni védőeszközöket jó állapotban kell a munkát végzők rendelkezésére bocsátani. Az előírt egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használata mindenki számára kötelező.

 

A kézi tűzoltó készülékeket a munkaterületen, az ott lévő anyagok és a tevékenység figyelembevételével kell kiválasztani.

 

A munkaterületen a rendet, tisztaságot folyamatosan fenn kell tartani. A munkaterületen csak úgy tárolhatók anyagok, eszközök, hogy azok a munkafeladat biztonságos elvégzését szavatolják.

 

A munkaterület megvilágításáról az MSZ 6240 szerint kell gondoskodni.

 

Engedélyköteles tevékenységek a munkavégzés során:

 • nyílt lánggal járó munkák
 • állványozás
 • zárt térben történő munkavégzés
 • földmunkák, árokásás, gödörásás

 

Tűzveszélyes tevékenység csak előzetes engedély alapján végezhető.

A baleseteket, elsősegély-nyújtással járó eseményt, sérülést nem okozó eseményt, azonnal szóban be kell jelenteni, nyilvántartásba kell venni és ki kell vizsgálni. A kivizsgáláshoz a helyszín biztosításáról a munkavezető intézkedik.

 

Minden munkát végző személy köteles betartani a biztonsági előírásokat. A rendkívüli eseményt kötelesek haladéktalanul a munkavezetőnek bejelenteni.

 

A munkaterület átadás-átvételét dokumentálni kell. Minden munkaterület átadásnak szerepelnie kell az építési naplóban.Úgyszintén a lehatárolt munkaterület nagyságának is.

 

Munkavédelmi oktatás

 

Előzetes oktatás: Elméleti és gyakorlati részből áll, az okatás anyagát vissza kell kérdezni.Az oktatásokat a munkáltató tartja, munkaidő alatt. Az oktatást a Munkavédelmi Oktatási Naplóban kell dokumentálni.

A munkavédelmi oktatás főbb témái:

 • A jogok és kötelezettségek, munkahelyi belső előírások, utasítások ismertetése.
 • A jogszabályoknak és a beosztásának vagy munkájával összefüggő előírások ismertetése.
 • A munkavégzéssel járó veszélyek és ártalmak elhárításának módjának ismertetése.
 • Az alkalmazott eszközök, anyagok, védőeszközök helyes használatának bemutatása.
 • Munkájával kapcsolatos elsősegély-nyújtási, közlekedésbiztonsági, tűzvédelmi ismeretek elmondása.

 

Rendkívüli oktatás: munkahely vagy munkakör megváltozásakor, új technológia bevezetésekor.

 

Ismétlődő oktatás:”szükséges gyakorisággal”

 

Szerkezetépítésnél alkalmazott munkavédelmi előírások:

 

A toronydaru üzemeltetés során az Emelőgép Biztonsági Szabályzat valamint a veszélymentes üzemmód szabályzat előírásait kell betartani.

Daruzási munkánál a daruzott terület határait ki kell jelölni!

A munka hatókörében (daruzási területen) tartózkodók védelméről gondoskodni kell.

Szükség esetén figyelő személyzetet kell kijelölni!

A kötözési munkával megbízott dolgozóknak darukötözői vizsgával kell rendelkezniük!

 

Zsaluzási munkáknál:

 

Általános szabályként elmondhatjuk, hogy az ács- és állványozó szakmában

dolgozóknak állandóan rendelkezésükre kell álljon a rögzítő szíjjal rendelkező védősisak, védőkesztyű, ács-állványozóknak a vállvédő, a zuhanásgátlóval és biztosító kötélzettel ellátott biztonsági hevederzet vagy öv, orrmerevítős védőlábbeli.

Személyek lezuhanásának megelőzésére a már említett biztonsági hevederzet mellett a védőkorlátok felszerelése szolgálhat, mint kollektív védőeszköz.

 

A biztosító kötélzetet olyan helyre kell rögzíteni, ahol megfelelően tudja elviselni az esetleges lezuhanásából adódó terhelést.

 

A kikötési pontokat előzetesen meg kell határozni, és szükség esetén méretezni.

 

Aknáknál, mellvéd nélküli szabad nyílásoknál, és egyéb szerkezeteknél ahol két méternél nagyobb a szintkülönbség, fel kell szerelni a szabványos védőkorlátot (lábdeszkával ellátott kétsoros korlát).

 

A korlátdeszka és a lábdeszka anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségű osztályú fűrészelt fenyőárú legyen.

 

A védőkorlát 1, 0 m magas, kétsoros, 0, 5 m-nél nem nagyobb osztásközű legyen.

A felhasznált deszkák szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet.

Ha a korlátot munkavégzés céljából el kell távolítani, a munka befejeztével eredeti állapotába vissza kell állítani.

 

Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a magasból lehulló tárgyak, anyagok által az építkezés dolgozói és a járókelők se legyenek kitéve veszélynek.

 

Ez a cél a munka jellegétől függően elérhető védőtető, védőháló vagy egyéb felfogó szerkezet megépítésével, illetve a veszélyes területről a közlekedés átirányításáról.

 

Ha a forgalom nem terelhető el, az épület köré védőtetőt kell készíteni.

A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2, 5 méter, de szükség szerint az épület magasságának 1/6-a.

 

A közvetlen munkahelyet és a közlekedési útvonalakat állandóan szabadon és tisztán kell tartani.

 

A munkagödrök, földpartok veszélyzónájában a munka csak akkor kezdhető el, ha az omlásveszély kizárt.

 

A dolgozó csak azon a területen tartózkodjék, amelyet számára munkavégzés céljából kijelöltek.

 

Különösen ügyelni kell arra, hogy a megjelölt veszélyes körzetben, munkagépek hatósugarában, emelőgéppel megemelt és mozgatott tárgyak által veszélyeztetett területen ne tartózkodjon.

 

Faanyagok tárolása:

 

Fűrészelt, faragott fát, padlót, deszkát stb., alátétfákra helyezve, a hosszúsági és vastagsági méretek figyelembe vételével, külön rakatokban kell tárolni. Az egymás fölötti sorok közé kötőléceket vagy deszkákat kell helyezni.

Hengeres fák tárolásánál támasztó oszlopokat vagy kapcsokat kell használni.

A munkahelyi faanyag depóniák (rakatok) magassága nem lehet nagyobb, mint a rakatok szélessége. (kb. 2 méter)

 

A zsaluzáshoz használt anyagok eldőlés mentes tárolását a szakadólapon kívül kell megoldani, és biztosítani kell azt, hogy az anyagok beépítés előtt és beépítés után szegtelenek legyenek.

 

A födémszintekre való feljutást csak biztonságosan lehet megvalósítani, támasztólétra használata esetén, annak a megközelítendő munkaszint felett cca. 1,0 m-rel kell túlnyúlnia.

 

Gépek használata:

 

A fűrészgépek csak abban az esetben használhatók, ha rendelkeznek minőségi tanúsítvánnyal, üzembe helyezéssel ill. azokat az első munkavédelmi üzembe helyezéstől számított 5 évenként alávetették biztonsági felülvizsgálatnak.

 

Asztali körfűrészgépet, szalagfűrészgépet minden új üzemeltetési helyen ismételten üzembe kell helyezni!

 

A gépeket csak a kijelölt és a kezeléséből kioktatott és vizsgázott személyek kezelhetik.

 

Csak olyan gép használható, amelynél a biztonsági berendezések üzemképesek, és a gépburkolatok megfelelően rögzítettek és hiánytalanok.

 

Kézi körfűrészt asztali körfűrészként használni TILOS, mivel ekkor az önzáródó védőberendezést kiiktatják.

 

Körfűrészgépnél a fűrészlap védőburkolatának önzáródónak kell lennie, a fűrészlap mindig csak az anyag vastagságának megfelelően lehet szabadon.

 

Az önzáródó védőburkolat szorítócsavarjának túl szorosra történő meghúzása TILOS, mivel ebben az esetben a védőburkolat elveszti az önzáródó voltát.

 

A körfűrészlap fűrészlapjának kézzel történő megközelítése 30 cm-en belül TILOS, ilyen esetben tolófát kell használni! (pl. ékvágásnál sablont kell használni.)

 

A fűrészgépek használatakor a szükséges kezelési utasítást (magyar nyelvű), a kezelő rendelkezésére kell bocsátani.

 

Zsaluk építése, bontása:

 

Zsaluzási munkát minden esetben ács, vagy ennél magasabb építőipari szakképesítésű személyek irányításával lehet végezni.

 

Zsaluzási munkára fiatalkorú, illetve nő nem alkalmazható!

 

A zsaluzási munkához tervet kell készíteni.

 

Zsaluzatrendszer használata esetén annak szerelését csak szakmailag oktatott, begyakorlott és vizsgáztatott személyek végezhetik a zsaluzási technológia alkalmazási utasításának (szerelési utasítás) megfelelően (Doka, Peri, Meva, Hünebeck stb.).

 

Zsaluzás építését-bontását 36 km/óra szélsebességig szabad végezni.

 

Födémzsaluzás esetén kiosztási terv is kell, melyet kérésre a rendszergazda térítésmentesen biztosít, vagy a zsaluzást végző készít el, és annak műszaki vezetője hagy jóvá.

 

Kitámasztókkal szerelt lapzsaluzatnál felbillenés ellen a zsaluzatot rögzíteni kell.

 

A zsaluzatok szerelésénél a vashálón, a zsaluszerkezeten (zsalubordákon) felmászni TILOS!

 

Valamennyi zsaluzatot úgy kell kialakítani, hogy azok állékonysága megfelelő legyen.

 

Zsaluzatot és alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy:

 • a fellépő terheléseket és igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja, továbbá a talajnak, illetve az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja.
 • az építésük, illetve a szükséges betonozási munkák közben a munkát végzők részére elegendő méretű munkahely rendelkezésre álljon
 • a munkavégzés ne igényeljen különleges testhelyzetet
 • az esetlegesen használt emelő vagy süllyesztő berendezések könnyen kezelhetők legyenek.

Ha a talaj nem alkalmas a várható teher viselésére, akkor teherelosztásról kell gondoskodni gerendából, vagy egyéb olyan anyagból, amely alkalmas a teher viselésére, átadására.

 

Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, úgy a teherbíró képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni kell.

 

Úgy kell kialakítani az elemeket, hogy azok egymással, illetve az egyéb szerkezeti elemekkel megfelelően rögzíthetők legyenek.

 

Kidugó állványt statikailag méretezett szerkezetből lehet kialakítani, megfelelően rögzített 3 soros védőkorláttal.

 

A leesés elleni védelmet megbontani nem szabad, amennyiben mégis szükséges, akkor egyéni védőeszközzel kell az ott munkát végzőket ellátni, és használatukat fokozottan ellenőrizni kell.

 

A nagy méretű zsaluelemeket, táblákat csak olyan helyen szabad tárolni, ahol a talaj a teherviselésüknek megfelelő.

 

A táblákat álló helyzetben, egymással összerögzítve kell elhelyezni.

 

Valamennyi táblát súlypontja felett meg kell támasztani.

 

Csak akkor emelhetők le és távolítható el a kötözőelem, ha a táblát eldőlés ellen biztosították.

 

Táblás, nagy felületű zsaluelemeket csak a gyártó által készített kezelési utasításban rögzítettek szerint szabad használni.

 

Az emelés-, mozgatás közbeni stabilitásuk biztos legyen.

 

Zsalutáblák, zsaluelemek emelése közben személyek nem tartózkodhatnak közvetlenül az emelt elem környezetében.

 

Szükség esetén a táblák kötéllel irányítandók

 

Zsalutáblákra, zsaluelemekre felmenni csak akkor szabad, ha azok eldőlés ellen megfelelően biztosítottak.

 

Ezekre való feljutás csak biztonságos létra segédletével történhet.

 

A zsaluelemek összeépítéséhez, szétbontásához legalább 50 cm széles munkaállványt kell biztosítani.

 

Építményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú, erről a munkairányítást végző meggyőződött és a kizsaluzásra engedélyt adott.

 

Kizsaluzásnál az elemek támaszait csak akkor lehet elvenni, ha a zsaluelem megfelelő kötőelemmel az emelő berendezésre rögzített állapotban van.

 

Különleges (egyedi), nem szokványos zsaluzási tevékenységet csak megfelelő statikai számítások eredményének ismeretében lehet végezni.

 

A zsaluzatot úgy kell elkészíteni, hogy a kizsaluzás biztonságosan végezhető legyen.

 

Építményeket, illetve ezek elemeit csak akkor szabad kizsaluzni, illetve a támasztó állványokat eltávolítani, ha a beton, illetve az építmény már megfelelő szilárdságú, erről a munka irányítását végző meggyőződött és a kizsaluzásra engedélyt adott.

 

A beton, vagy az építmény megfelelő szilárdságának elérése érdekében az építményt fagytól, illetve az idő előtti kiszáradástól védeni kell.

 

A kötési idő alatt rázkódás, vagy egyéb terhelés nem érheti az építményt.

 

Ha a kizsaluzandó szerkezet fesztávolsága 7 méter, vagy annál nagyobb, a kizsaluzásnál a munka irányítójának állandóan jelen kell lennie.

 

Ha a kizsaluzást a beton teljes megszilárdulása előtt kell elvégezni, akkor ennek szükségességét, továbbá a megfelelő szilárdság meglétét a munka irányítója az építési naplóban rögzíteni köteles.

 

Egyúttal rögzíteni kell az építmény további terhelhetőségi lehetőségeit is.

 

Kizsaluzás megkezdése előtt a szerkezeteket meg kell vizsgálni, hogy azokon nincs-e túlterhelés, vagy egyéb olyan hiányosság, amely a kizsaluzás befejezése után, vagy aközben veszélyeztetné az ott dolgozókat.

 

A kizsaluzást megfelelő szerszámmal szabad elvégezni.

 

A zsalutáblákat daru, vagy más emelő berendezés igénybevételével csak akkor szabad megmozdítani, ha azt előzetesen megfelelően fellazították.

 

Zsalutáblát emelő berendezéssel, vagy egyéb gépi szerkezettel elszakítani tilos!

 

A zsalutáblákat, vagy mezőket egyszerre leengedni tilos!

 

A kibontást elemenként kell végezni.

 

Kizsaluzásnál az állványok stabilitását és biztonságát a zsalutáblák nem veszélyeztethetik.

 

A kizsaluzásnál a rázkódásokat kerülni kell.

 

Kizsaluzási munkáknál a munkát végzőkön kívül más személy nem tartózkodhat.

 

A kizsaluzást a megépítés fordított sorrendjének megfelelően kell végrehajtani.

 

A lebontott zsalutáblákat, zsaluelemeket közvetlen a kizsaluzás alatt, illetve utána a munkahelyről el kell távolítani és a tisztításuk, kezelésük után szakszerű és biztonságos tárolásukról gondoskodni kell.

 

A zsaluzáshoz felhasznált anyagok le illetve eldőlés ellen mentes tárolását meg kell oldani (gerenda depónia, táblás zsaluknál lapra fektetés stb.)

 

A zsaluanyagból, táblákból kiálló szögeket, éles, hegyes tárgyakat el kell távolítani, vagy pedig be kell burkolni.

 

Próbaterhelésnél a munkateret körbe kell keríteni és az oda való bejutást figyelőőrök felállításával - a szükséges elkerítés, illetve elkorlátozáson túl - biztosítani kell. Próba terhelt szerkezet alatt munkát végezni, személyeknek tartózkodni tilos!

Próbaterhelés során a szerkezet esetleges leszakadása ellen méretezett állvány elhelyezésével kell védekezni.

 

Próbaterheléseknél használt állványt a várható teljes terheléshez képest 1,5 biztonsági tényezővel kell méretezni.

 

Alátámasztással készült vasbetonszerkezetek (födémszerkezetek, áthidalók) kizsaluzásánál a munkát két ütemben kell elvégezni:

 • a segédszerkezet kilazítása, kismértékű leeresztése
 • állékonyság ellenőrzése után a zsaluzat elbontása

 

Vasszerelési munkáknál:

 

A szerelés megkezdésének feltétele, hogy:

a szereléshez szükséges - általában a szerződés szerinti – feltételek rendelkezésre álljanak,a munkakezdés feltételeinek meglétét tanúsító okmányok, írások, engedélyek, nyilatkozatok, jegyzőkönyvek rendelkezésre álljanak.

 

A munkavállalók részére megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvizet, valamint öltözködési, tisztálkodási, étkezési, pihenési és melegedési lehetőségeket kell biztosítani.

 

Ha a szerelési munkahelyen veszélyes anyagok jelenlétével (egészségre ártalmas, tűz- és robbanásveszély stb.), kedvezőtlen éghajlati és időjárási viszonyokkal kell számolni, akkor a munkát csak megfelelő védőintézkedések és védőeszközök megléte esetén szabad megkezdeni és végezni.

 

Több szintet érintő szerelési tevékenység esetén a leeső vagy kivágódó tárgyak ellen műszaki és/vagy szervezési intézkedést kell tenni.

 

A szerelési tevékenység során a létesítésre és az üzemeltetésre vonatkozó villamos biztonsági szabványokat alkalmazni kell.

A szabadban végzett szerelés esetén a szerelést végzőnek kell a tevékenység végzéséhez szükséges megvilágítást biztosítani.

 

Szerelési tevékenységgel csak az a munkavállaló bízható meg, aki a munkaköri orvosi vizsgálatok alapján egészségileg alkalmas, rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel az egészséges és biztonságos munkavégzéshez szükséges készséggel és jártassággal.

 

A foglalkoztatás meghatározásánál figyelembe kell venni a tiltott

munkaköröket, az életkorhoz, nemhez kapcsolódó egészségvédelmi előírásokat.

 

A munka biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű és számú munkavállalót kell biztosítani.

Ha a szerelést két- vagy több személy végzi, akkor a munka irányításával egy főt meg kell bízni, aki legalább szakmunkás képesítéssel rendelkezik.

 

A szerelést végzőnek a feladat jellegének és veszélyességének figyelembevételével kell kialakítani a vezetői irányítás szintjeit.

 

A szerelési tevékenységet végzőknek rendelkezniük kell munkavédelmi ismeretekkel, amelyekről a szerelés irányítójának meg kell győződnie.

 

A szerelési tevékenységet csak megfelelő "munkára képes állapotban” szabad végezni, a dolgozó nem állhat alkohol vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer (gyógyszer, kábítószer, stb.) befolyása alatt!

 

A szerelés munkaterületét az alkalmazott gép-, berendezés és anyag terhelésének, a várható igénybevétel figyelembevételével kell kialakítani.

 

A tároló helyet az anyag környezetre gyakorolt hatásának, a rakodás-, szállítás- és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani.

 

A munkavégzés helyének, biztonságos megközelítésének feltételeit meg kell teremteni.

 

A szerelési munkahelyen a be- és leesés elleni védelmet elsősorban műszaki megoldással (lábdeszkával ellátott kétsoros védőkorlát, elkerítés, lefedés, állványzat stb.) kell biztosítani.

Amennyiben ez nem lehetséges egyéni védőeszközt (biztonsági hevederzet vagy öv, zuhanásgátló, biztosító kötélzet) kell használni.

 

A vasszerelési munkáknál rögzítő szíjjal ellátott védősisakot, védőkesztyűt, orrmerevítős, acéltalpbetétes védőlábbelit biztosítani kell.

 

A tárgyak leesése által veszélyeztetett szerelési munkahelyeken, illetve közlekedési utakon megfelelő védelmet nyújtó műszaki megoldással (védőállvány, védőtető stb.) kell az ott dolgozók és közlekedők biztonságáról gondoskodni.

 

Az ideiglenes energiahordozó vezetékeket (villamos) úgy kell elhelyezni, hogy azok ne okozzanak botlásveszélyt, és a sérülésnek kitett helyeken mechanikai védelmükről gondoskodni kell.

 

Az emelés módját és eszközeit, a teher sajátosságai és a környezet figyelembevételével kell meghatározni az Emelőgép Biztonsági Szabályzat alapján.

 

A munkaterületre tehergépkocsival érkező vasanyagot daru segítségével emelik le a szállító járműről. A kötözést végzőknek darukötözői vizsgával kell rendelkezniük.

 

A vasanyagot a munkaterületen méret és anyagminőség szerint külön-külön elválasztva kell elhelyezni, szétcsúszás ellen megfelelő megtámasztással, kalodával kell védeni.

 

Anyagmozgatási munkáknál a dolgozók részére védősisakot, védőkesztyűt, orrmerevítős védőlábbelit kell biztosítani.

 

A megmunkálandó anyag darabolása csak az anyag és/vagy eszköz megfelelő rögzítése, illetve stabilitása alatt végezhető el.

 

A helyszíni szerelésnél végzett kézi vagy gépi daraboláshoz biztonságos munkaállást kell használni.

 

A darabolás során a védőszemüveget használni kötelező.

 

Kézi gyors daraboló, flex használata során ellenőrizni kell a gépek állapotát.

 

A felhasznált egyengető-, vágó- és hajlító gépet a gépkönyvben foglaltaknak megfelelően kell felállítani, működésüket biztosítani. A védőburkolatok meglétét, állapotát a villamos csatlakozó meg felelősségét ellenőrizni kell.

 

A vágógépet vízszintes alapra kell helyezni, elmozdulás ellen ki kell ékelni.

A gép előtt a kés oldalán tartózkodni tilos!

 

Hajlításnál a munkadarab megfelelő rögzítését és vezetését biztosítani kell

Hajlító tárcsába acélszárakat csak a tárcsa nyugalmi állapotában szabad

behelyezni. A hajlítandó szálakat a hajlító tüskéktől, görgős tárcsáktól legalább 40 cm távolságra szabad kézzel megfogni.

 

Hajlítás közben a munkadarab alátámasztásáról és billenés elleni védelméről gondoskodni kell.

 

Hajlítás során gondoskodni kell az anyag kivágódása, kicsapódása elleni védelméről.

A szerelést végzőnek ellenőrizni kell, hogy a szerelési munkahely és a tevékenység égéséhez szükséges feltételek megfelelőek-e.

 

A kész vasszerelésen palló vagy egyéb járófelület terítéssel gondoskodni kell a botlásmentes közlekedés feltételeiről.

 

2m magasság felett, illetve mélyben történő munkavégzéskor a munkahelyet el kell látni szabályos védőkorláttal, ennek hiányában egyéni védőeszközzel kell biztosítania leesés és beesés elleni védelmet.

 

Szint alatti szerelésnél szabályos dúcolást illetve oldalfal megtámasztást, valamint a munkahely biztonságos és gyors elhagyását biztosító fel és lejáratot kell kiépíteni.

 

A szerelésre kerülő szerkezettől függően hosszirányban legalább 4-8 méteres szakaszt kell folyamatosan rendelkezésre bocsátani.

A munka megkezdése előtt a munkát irányító vezető a munkát végző brigád, vagy munkacsapat vezetőjével közösen köteles a munkaterületet, illetve a

munkakörzetet megvizsgálni, hogy alkalmas-e a biztonságos és egészséges munkavégzésre.

 

A ferde zsaluzaton ill. vasaláson történő tartózkodásnál a leesés elleni védelmet biztosítani kell.

 

A betonvas hálón történő közlekedésnél a hálón pallóterítést kell alkalmazni.

 

Betonozási munkák:

 

Munkakezdés előtt a kijelölt irányító vezetőnek meg kell győződnie arról, hogy a szerszámok, gépek, segédeszközök, felszerelések biztonságos munkavégzésre alkalmas, ép állapotban legyenek.

 

A betontömörítő vibrátorok üzemeltetéséhez érintésvédelmileg megfelelően kiépített és felülvizsgált elektromos csatlakozó helyek a bedolgozási helytől lehetőleg 20m-en belül legyenek.

 

Gépek kezelésénél a használat előtt ellenőrizni kell a gépek állapotát, a villamos bekötés az alkalmazott hosszabbítók és kapcsoló állapotát, működőképességét.

 

A munkáltató feladata, hogy biztosítsa a kezelői jogosultság meglétét (érvényes a típust feltüntető kisgépkezelői, könnyűgépkezelői, nehéz gépkezelői jogosítványok).

 

A betonkeverő gépet úgy kell elhelyezni, hogy az biztonságosan megközelíthető legyen, a keverendő illetve a kész anyag oda- illetve elszállítására megfelelő méretű és biztonságosan kialakított szállítási út álljon rendelkezésre.

 

Ha a betonkeverő gép emelvényen, állványon áll, az ürítéshez csúszdát kell építeni.

 

A betonkeverőt úgy kell elhelyezni, hogy a gép vészleállítását biztosító„ki” kapcsoló a kezelőállásból elérhető legyen.

 

A meghajtó rész védőburkolatának rögzítettnek kell lennie, meglétét ellenőrizni kell.

 

Forgás közben a gépbe nyúlni TILOS!

 

A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított munkaterületet kell létesíteni.

Itt biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm.

 

A fal ill. pillérzsalu tetejére állni és úgy munkát végezni TILOS!

 

A zsalutáblákra, zsaluelemekre felmenni csak biztonságos létra segítségével történhet.

 

A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az

állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.

 

A betonozás megkezdése előtt a vasszerelést, az állványokat, a zsaluzatokat a munka irányítójának meg kell vizsgálni, és csak ezután adhat engedélyt a betonozás megkezdésére!

 

Az anyagfogadási, bedolgozási szinteken a veszélymentességet biztosítani kell.

 

Megfelelő teherbírású, elmozdulás ellen biztosított lefedés, két soros lábdeszkával ellátott kellő merevségű védőkorlát rendszer.

 

Darus anyagmozgatásnál az anyag lerakásának helye statikailag megfelelő teherbírású lehet.

 

Betonozó konténer alkalmazásánál a teheremelésére csak minőség tanúsítással ellátott teherfelvevő eszközt /acélsodrony függeszték , láncos emelő stb./ szabad használni.

 

A betonozó konténerek napi karbantartását el kell végezni a biztonságos kezelhetőség érdekében (záró, kezelőelemek vonatkozásában).

 

A betonozási munka elvégzéséhez leesés és megcsúszás ellen kialakított betonozó állványt kell létesíteni.

Itt biztosítani kell, hogy a munkát végző részére megfelelő mozgási tér álljon rendelkezésre. Ennek minimális szélessége 80 cm.

 

A betonozási munkák céljára kialakított betonozó állvány készítésére az

állványokra meghatározott előírások vonatkoznak.

 

A korlátdeszka és a lábdeszka anyaga teljesen egészséges, kifogástalan minőségű, legalább II. minőségű osztályú fűrészelt fenyőárú legyen.

 

A védőkorlát 1, 0 m magas, kétsoros, 0, 5 m-nél nem nagyobb osztásközű legyen.

 

A felhasznált deszkák szélessége 12 cm-nél kisebb nem lehet.

 

A zsalutáblákra, zsaluelemekre felmenni csak biztonságos létra segítségével történhet.

 

Támasztólétráról tartósan munkát végezni nem szabad!

 

A beton szivattyúval történő bedolgozása esetén a szivattyút és a szállító

járművet a betonozás helyétől olyan távolságra kell leállítani, hogy a rézsű vagy az ideiglenes építmény ne legyen túlterhelve.

 

A betonszivattyús járművet az üzemeltetés ideje alatt ki kell támasztani

úgy, hogy megfelelő nagyságú felületen tudjon felfeküdni a támfal.

 

A betonszivattyú csővezetékének hosszától függően folyamatosan kell biztosítani a botlás és csúszásmentes közlekedési és anyagszállítási útvonalakat.

 

Mesterséges megvilágítás esetén a megvilágítási érték minimum 25 lux legyen.

 

A betonszivattyú szinten történő irányítása esetén a kezelő részére biztonságos munkakörülményt kell biztosítani.

 

A csöveknek jól kell záródniuk.

 

A stacionárius betonvezetéket rögzíteni kell. A csővezetékek elhelyezésénél, rögzítésénél biztosítani kell a dinamikus hatásból eredő erőhatások elleni védekezést.

 

A betonszivattyú flexibilis kiömlő csövét nem szabad megtörni és úgy kell

megtartani, hogy a nyomásból adódó erőhatások ne eredményezhessenek ellenőrizhetetlen mozgást.

Biztosítani kell az esetleges hibaelhárítás műveleteihez a biztonságos munkakörülményeket.

 

A csőrendszerben bekövetkezett dugulást tilos nyomásnöveléssel

megszüntetni, a nyomás alatti vezetéket megbontani.

 

A munka befejezése utáni betonszivattyú és csővezeték átfújásakor ill. tisztításakor senki sem tartózkodhat a cső kiömlő végénél. Ekkor a cső végét rögzíteni kell.

 

Koporsófödém esetén fokozott figyelemmel kell eljárni a betonozás során arra való tekintettel, hogy a zsaluzatra kerülő betont egyenletes terheléssel osszuk el, a kialakított födém zsaluzatot, alátámasztást egyoldalúan ne terheljük túl.

 

A ferde zsaluzaton ill. vasaláson történő tartózkodásnál a leesés elleni védelmet biztosítani kell.

 

A betonvas hálón történő közlekedésnél a hálón pallóterítést kell alkalmazni.

 

A betonozást végző dolgozók részére az egyéni védőeszközöket (védősisak, gumicsizma, gumikesztyű, stb.) rendelkezésre kell bocsátani.

 

A nedves beton okozta allergia elkerülése érdekében a kézvédelemre gumikesztyű használata javasolt.

 

A betonozási munka után a dolgozók részére bőrvédő krémet kell biztosítani.

Szólj hozzá

gyártás kerítés inox kovácsoltvas hegesztés lakatos Inox biztonsági rács vasszerkezet fémszerkezet lakatos munka előtetők vas polc kovácsoltvas elemek kerítés árak vas elemek fémszerkezetek fémszerkezetek gyártása vas díszek rozsdamentes konyhai rendszerek Inox hegesztés biztonsági rácsok vasszerkezet eladó